Veleposlaništvo RS Atene /Konzularne informacije /Sprememba prebivališča /

SPREMEMBA PREBIVALIŠČA

Prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije

Posameznik, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in namerava začasno odpotovati z območja Republike Slovenije za več kot tri mesece, mora v skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/2001) svoj začasni odhod prijaviti upravni enoti preden odpotuje v tujino. Posameznik, ki se vrne v Republiko Slovenijo za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v RS stalno prebival, mora pri pristojni upravni enoti prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu v Slovenijo.

Obrazec za prijavo začasnega odhoda z območja RS lahko najdete TUKAJ.


Prijava stalnega prebivališča v tujini

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 9/2001) je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojni upravni enoti in navesti točen naslov v tujini (država, provinca, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice državljana RS, ki se za stalno odseli z območja RS. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Obrazec za prijavo stalnega prebivališča lahko najdete TUKAJ.

Obrazec za vpis volilne pravice: Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice

Uporabne informacije Ministrstva za notranje zadeve

 


Obvestilo davčnim zavezancem ob odhodu iz Slovenije

Fizične osebe, ki ob odhodu iz Slovenije pri pristojni upravni enoti ali na veleposlaništvu odjavijo stalno oz. začasno prebivališče iz Slovenije, so dolžne to spremembo (iz rezidenta v nerezident) sporočiti tudi Davčni upravi RS, saj ta vpliva na njihov davčni status oz. davčno obveznost. Za formalno ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji je treba davčnemu organu predložiti vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa z ustreznimi dokazili. Na podlagi vloge davčni organ izda odločbo o ugotovitvi rezidentskega statusa. Fizična oseba je nato dolžna izplačevalce dohodkov v Sloveniji obvestiti o ugotovljenem oz. spremenjenem davčnem statusu in jim predložiti odločbo davčnega organa. Fizična oseba sproži postopek za ugotavljanje rezidentskega statusa z izpolnitvijo vprašalnika, objavljenega na spletni strani DURS, pri prihodu ali odhodu iz RS, pri čemer ni pomembno, ali je državljan RS ali tujec.

Kdo se šteje za slovenskega rezidenta in kakšne so njegove davčne obveznosti? Fizična oseba se šteje za slovenskega rezidenta, če izpolnjuje katerikoli kriterij iz 6. člena Zakona o dohodnini:

  • osebe z uradno prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, osebe z običajnim bivališčem ali središčem svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, osebe, ki so v kateremkoli času v davčnem letu prisotne v Sloveniji več kot 183 dni
  • osebe, ki bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji, stalnem predstavništvu Slovenije pri EU oz. mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom, ali je njegov zakonec ali vzdrževani družinski član. Rezident je tudi posameznik, ki je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja navedenih funkcij.
  • javni uslužbenci RS, zaposleni v tujini oz. osebe, ki so bile rezidenti Slovenije in bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve v institucijah EU, ECB, EIB, Evropskem investicijskem skladu (vključno z zakonci in otroci)
  • osebe, ki so bile rezidenti Slovenije in bivajo izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu.

Slovenski rezidenti so zavezani plačilu dohodnine od vseh svojih dohodkov ne glede na to, kje so doseženi (v ali izven RS), nerezidenti Slovenije pa le od dohodkov, ki so pridobljeni v Sloveniji. Do davčnih olajšav so praviloma upravičeni le rezidenti Slovenije. Če se posamezniku rezidentski status ob odhodu iz RS ne spremeni, posledično ni dolžan sprožiti postopka ugotavljanja rezidentskega statusa. Za več informacij se lahko obrnete na Davčni urad v RS.