Veleposlaništvo RS Atene /Konzularne informacije /Overitve /

OVERITVE

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo overitve podpisov na zasebnih listinah in rokopisih ter overitve istovetnosti prepisov in fotokopij.

Z overitvijo se na javni listini potrdi verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnost odtisa žiga na njej. Z overitvijo se ne potrjuje resničnosti vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

Na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal.

Veleposlaništvo nima notarskih pooblastil, zato ne overja listin, za katere je potrebna sodna oz. notarska overitev (npr. listine iz katerih izhaja zemljiškoknjižni vpis/sprememba).

Na veleposlaništvu je mogoče overiti podpis na dokumentu (npr. na pooblastilu, pogodbi etc.), overiti prevod ter overiti kopijo dokumenta.  Podati je potrebno vlogo.

Prosimo, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali overitev veleposlaništva zadostuje!


Overitev osebnega podpisa na zasebni listi
Stranka osebno prinese originalni dokument na veleposlaništvo. S seboj prinese še osebni dokument (osebna izkaznica, potni list). Lahko se podpiše pred uradno osebo ali pa podpis na dokumentu prizna kot svojega.

Konzularna taksa znaša 19€

 
Prevod in overitev prevoda
Na veleposlaništvu je mogoče za potrebe uradnih postopkov v Sloveniji overiti prevod (v kolikor je original v grščini ali angleščini). Pri overitvi prevoda je potrebno predložiti originalni dokument ter prevod.
 
Konzularna taksa za overitev prevoda znaša 14€ na stran.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug! Prevod, ki ga priskrbi stranka sama, le overi (potrdi, da sta originalni dokument in prevod enaka).

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj.
*Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima podpisane pogodbe z naštetimi prevajalci.


Overitev kopije
Stranka na veleposlaništvo prinese originalni dokument (Veleposlaništvo naredi kopijo dokumenta na posebnem za to namenjenem obrazcu) ter osebni dokument (osebna izkaznica, potni list).
 
Konzularna taksa znaša 14€ za prvo stran, vsaka naslednja stran je 6€.

 

INFORMACIJA O ŽIGU APOSTILLE

Slovenija, Grčija in Ciper so pogodbenice Konvencije o odpravi potrebe overitve tujih javnih listin iz l. 1961. V skladu z njo pristojni organ overi javno listino s žigom APOSTILLE, s katerim se potrjuje pristnost podpisa, pečata in svojstvo podpisnika. Ta potrditev je končna za državo in se je ne nadoverja. Javna listina, ki je overjena z žigom Apostille, se prizna v vseh državah pogodbenicah te konvencije. Po tej konvenciji se ne overjajo listine, ki se neposredno nanašajo na trgovinske ali carinske zadeve kot tudi ne listine, ki so jih izdala diplomatsko-konzularna predstavništva.


Slovenija je pogodbenica Pariške konvencije o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino iz l. 1956 in Dunajske konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih iz l. 1976. Večjezični izpiski iz matičnih knjig, ki so izdani v skladu z omenjenima konvencijama in so opremljeni z uradnim podpisom in s pečatom pristojnega organa v eni državi podpisnici obeh konvencij, se uporabljajo v drugih državah podpisnicah teh konvencij brez dodatnih overitev.

Grčija ni pogodbenica Pariške in Dunajske konvencije. Pristojni grški organ mora zato izpiske iz matičnih knjig in vse ostale javne listine izdane v Grčiji overiti z žigom Apostille, drugače ne bodo priznane v Sloveniji.  

Tudi Ciper ni pogodbenica Pariške in Dunajske konvencije. Pristojni ciprski organ mora zato izpiske iz matičnih knjig in vse ostale javne listine izdane na Cipru overiti z žigom Apostille, drugače ne bodo priznane v Sloveniji.  

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Atenah ni pristojni organ za izdajo žiga Apostille. Za Slovenijo je pristojen organ ministrstvo za pravosodje ali okrožna sodišča. 

 


Sodno zapriseženi prevajalci za slovenski jezik

Stranka mora za uporabo dokumenta v pravnem prometu v Sloveniji poskrbeti tudi za uradni prevod listine oz. dokumenta. Seznam sodno zapriseženih prevajalcev za grški jezik najdete tukaj ali tukaj.