Veleposlaništvo RS Atene /Konzularne informacije /Državljanstvo /

DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi po rodu, z rojstvom v Sloveniji, lahko pa tudi v postopku naturalizacije. Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Atenah lahko vložite prošnjo za:

A. Vpis rojstva in evidentiranje državljanstva otroka, rojenega v tujini, v matični register, če sta oba roditelja državljana RS

B. Vpis rojstva in priglasitev mladoletnega otroka, rojenega v tujini, kot državljana RS, če je samo eden od staršev državljan RS  

C. Priglasitev državljanstva za osebo, rojeno v tujini, staro od 18 do dopolnjenega 36-ega leta starosti, če je en roditelj državljan RS

D. Ugotovitev državljanstva

E. Izredna naturalizacija (13. člen)

F. Odpust iz državljanstva

 

SPLOŠNO O POSTOPKIH PRIDOBITVE DRŽAVLJANSTVA

Vlagatelj oz. zakoniti zastopnik mora v celoti izpolniti in osebno pred uradno osebo veleposlaništva podpisati ustrezen slovenski obrazec. Veleposlaništvo ne sprejema neizpolnjenih obrazcev ali v tujem jeziku izpolnjenih obrazcev.

Stranka mora vlogi priložiti ustrezno overjene in originalne tuje listne (na mednarodnih obrazcih oz. če je potrebno, mora biti le-ta overjena z žigom APOSTILLE in prevedena v slovenski jezik).

Vsi dokumenti priloženi vlogi, morajo biti uradno prevedeni pri zapriseženih sodnih tolmačih.

Vsi slovenski uradni dokumenti so uradno priznani, overitev ali dodatni certifikati niso potrebni. Zadostujejo njihove fotokopije.

Potrebno je poravnati tudi ustrezno konzularno takso.

Vse vloge se sprejmejo samo popolne (predložitev popolne dokumentacije in plačilo konzularne takse). 

V postopkih, ki zahtevajo podpis zakonitega zastopnika (oče, mati …) in mladoletne osebe med 14. in 18. letom starosti, je nujna osebna prisotnost vseh podpisnikov na veleposlaništvu. Vse osebe morajo s seboj prinesti veljaven osebni dokument (slovenski ali grški oziroma ciprski potni list ali osebno izkaznico).

Za postopke, ki potekajo v Sloveniji, lahko oseba imenuje tudi pooblaščenca v Sloveniji, ki zanjo vloži vlogo v Sloveniji, plača takso, spremlja celoten postopek in zanjo sprejema dokumentacijo. Pri tem opozarjamo, da so na datum vročitve določene dokumentacije vezani določeni zakonski roki (npr. pritožbe), zato je potrebno vročeno dokumentacijo skrbno pregledati.

Za vložitev vloge se je potrebno naročiti za termin na veleposlaništvu Republike Slovenije v Atenah.

Več informacij glede drzavljanstev dobite tudi na naslednjih straneh:
E-Uprava
Ministrstvo za notranje zadeve

 

A. VPIS ROJSTVA IN EVIDETIRANJE DRŽAVLJANSTVA OTROKA, rojenega v tujini, v matični register, če sta oba roditelja državljana RS (4. člen zakona o državljanstvu).

Otroka, ki se rodi v tujini dvema slovenskim državljanoma je potrebno do njegovega 18. leta starosti priglasiti v slovensko državljanstvo. Otrok, rojen v tujini, čigar je eden od staršev državljan RS, torej NE pridobi slovenskega državljanstva avtomatično.

Za pridobitev državljanstva RS se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.

OBRAZCI:

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za otroka oziroma osebe, ki želi vpisati svoje rojstvo. 
 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za očeta ali mati, če je kateri izmed njiju rojen v tujini.
 • Originalni izpisek iz poročne matične knjige (če so starši poročeni).

KONZULARNA TAKSA: Postopek je prost konzularne takse.

 

B. VPIS ROJSTVA IN PRIGLASITEV ROJSTVA MLADOLETNEGA OTROKA, rojenega v tujini, kot državljana RS, če je samo eden od staršev državljan RS (5. člen zakona o državljanstvu).

Otroka, ki se rodi v tujini in je samo eden od staršev državljan RS, je potrebno do njegovega 18. leta starosti priglasiti v slovensko državljanstvo. Otrok, rojen v tujini, čigar je eden od staršev državljan RS, torej NE pridobi slovenskega državljanstva avtomatično.

Otroka lahko v državljanstvo RS priglasi tisti od staršev, ki je državljan RS, oziroma skrbnik (državljan RS), s soglasjem centra za socialno delo, če je otrok pod skrbništvom.

Za pridobitev državljanstva RS se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.

OBRAZCI:

 • vloga
 • zapisnik o priznanju očetovstva v kolikor starši otroka ali osebe niso poročeni
 • prijava stalnega prebivališča
 • zahteva za vpis v evidenco volilne pravice

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za otroka
 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za očeta ali mati, če je kateri izmed njiju rojen v tujini.
 • Originalni izpisek iz poročne matične knjige (če so starši poročeni).

KONZULARNA TAKSA: 19 EUR

 

C. PRIGLASITEV DRŽAVLJANSTVA za osebo, rojeno v tujini, staro od 18 do dopolnjenega 36-ega leta starosti (6. člen zakona o državljanstvu), če je en roditelj državljan RS.

Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je bil tuj državljan, pa je starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi po rodu državljanstvo Republike Slovenije, če do izpolnjenega 36. leta starosti poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije.

OBRAZCI:

 • vloga
 • zapisnik o priznanju očetovstva v kolikor starši otroka ali osebe niso poročeni
 • prijava stalnega prebivališča
 • zahteva za vpis v evidenco volilne pravice

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige osebe
 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za očeta ali mati, če je kateri izmed njiju rojen v tujini. 
 • Originalni izpisek iz poročne matične knjige (če so starši poročeni).

KONZULARNA TAKSA: 19 EUR

 

D. UGOTOVITEV DRŽAVLJANSTVA

Postopek ugotovitve državljanstva je vezan na specifične okoliščine vsakega posameznika in se uporablja takrat, ko prosilec ne ve, ali ima on ali njegovi starši/stari starši slovensko državljanstvo (so se odselili iz ozemlja Slovenije že pred desetletji, niso vpisani v državljanske knjige, niso vpisani v register slovenskih državljanov ipd.). V tem postopku uradna oseba v Sloveniji ugotavlja državljanstvo za konkretno osebo ob upoštevanju predpisov o državljanstvu, ki so veljali na današnjem območju Republike Slovenije v času rojstva osebe pa do trenutka, ko se ugotavlja njeno državljanstvo. Postopek zna biti dolgotrajen, saj je potrebno preučiti starejšo zakonodajo in vse okoliščine posameznega primera. Uradna oseba ob koncu postopka izda ugotovitveno odločbo (»pozitivno« - prosilec že ima slovensko državljanstvo ali »negativno« - prosilec nima slovenskega državljanstva). V primeru, da nima državljanstva, lahko oseba poda vlogo za izredno naturalizacijo.  

V primerih »ugotovitve« državljanstva za prosilce, ki so starejši od 18 let in ki so rojeni v Sloveniji, ali pa za tiste, katerih oba starša imata slovensko državljanstvo, predlagamo, da oddate Vlogo za ugotovitev državljanstva za rojene v Sloveniji oz. če sta oba starša slovenska državljana.

OBRAZCI

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige osebe
 • Originalni izpisek iz rojstne matične knjige za očeta ali mati, če je kateri izmed njiju rojen v tujini.
 • Originalni izpisek iz poročne matične knjige (če so starši poročeni).
 • Ostali dokumenti in podatki o starših in sorodnikih v Sloveniji. 

KONZULARNA TAKSA: 181 EUR

 

E. IZREDNA NATURALIZACIJA – 13. člen zakona o državljanstvu

Posamezniki slovenskega rodu (do drugega kolena v ravni vrsti), ki se ne morejo več registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let; nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija. 

Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebi, če njen sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Obstoj razlogov na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini. Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.

Izjemoma bo možen spregled izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, če bo s tem soglašala Vlada Republike Slovenije.

OBRAZEC

DOKUMENTI – nujno overjeni in prevedeni v slovenski jezik

 • Lista dokumentov je navedena na 3 in 4 strani obrazca. Dokumenti morajo biti originalni.

KONZULARNA TAKSA: 354 EUR

 

F. ODPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

V skladu z Zakonom o državljanstvu RS lahko državljan Republike Slovenije zaprosi za odpust iz državljanstva. Za odpust mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je dopolnil 18 let;
 • da dejansko živi v tujini; 
 • da ni ovir zaradi vojaške dolžnosti;
 • da je poravnal dolžne davke in druge zakonske obveznosti; 
 • da ima poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze in iz razmerja med starši in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji; 
 • da zoper njega v Sloveniji ne teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, če pa je bil v Sloveniji obsojen na zapor, da je to kazen prestal; 
 • da ima ali da dokaže, da bo sprejet v tuje državljanstvo. 
   

Osebi, ki je zaprosila za odpust iz državljanstva Republike Slovenije, se lahko izda zagotovilo o odpustu, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 2. in 7. alineje zgoraj.
 
Če oseba, ki ji je bilo izdano zagotovilo iz prejšnjega odstavka, v roku dveh let od vročitve zagotovila ne dokaže, da se je dejansko izselila iz Republike Slovenije in da ji je zagotovljeno tuje državljanstvo oziroma, da ga je že pridobila, se šteje, da je umaknila svojo prošnjo.
 
Oseba mora ob vlogi predložiti naslednje dokumente in jih po potrebi overiti: 

 • izpisek iz rojstne matične knjige (če rojen v tujini) 
 • izpisek iz poročne matične knjige (če poročen v tujini)
 • sodbo o razvezi zakonske zveze v tujini in sklep okrožnega sodišča v RS o priznanju tuje sodne odločbe (če razvezan v tujini) 
 • dokaz o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega državljanstva 
 • dokazilo o plačevanju preživnine za otroke, ki živijo v R Sloveniji
 • življenjepis v slovenščini 
 • potrdilo o plačani konzularni taksi 
 • druga dokazila.
   

V kolikor gre za odpust iz državljanstva za osebe, mlajše od 18 let, roditelj predloži:

 • izpisek iz rojstne matične knjige (če rojen v tujini) 
 • izjavo otrok o soglasju k odpustu, če je otrok starejši od 14 let 
 • overjeno soglasje obeh staršev o odpustu otroka 
 • izjava očeta ali matere, da soglaša k odpustu otrok, če so bili otroci ob razvezi dodeljeni v varstvo in vzgojo roditelju, ki prosi za odpust iz državljanstva oziroma ali če je otrok rojen izven zakona, pa je bilo očetovstvo priznano ali sodno ugotovljeno. Če roditelj, pri katerem otrok ne živi, ne soglaša k odpustu otrok, mora prosilec vlogi priložiti odločbo Min. za delo, družino in socialne zadeve, ki nadomesti soglasje tega roditelja;
 • dokaz o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega državljanstva
 • potrdilo o plačani konzularni taksi
 • druga dokazila 

KONZULARNA TAKSA:  320 € + overovitve potrebnih dokumentov