Veleposlaništvo RS Atene /Konzularne informacije /Potni list /

POTNI LIST

Slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo nove potne listine vložijo na Veleposlaništvu RS v Atenah, ali na pristojni Upravni enoti v RS. Vlogo za izdajo potne listine vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, osebno. Vlogo lahko vloži tudi državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo. Za državljana, mlajšega od 18 let, vloži vlogo zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati).

Osebam nad 12. letom starosti se pri podaji vloge na veleposlaništvu zajame tudi dva prstna odtisa.

Vpis otroka v PL staršev ni mogoč. Vloga za izdajo PL pa je mogoča šele potem, ko je oseba evidentirana kot državljan RS. Otroka, rojenega v tujini, je tako potrebno predhodno priglasiti v državljanstvo RS in šele nato zaprositi za PL.

Za oddajo vloge za nov potni list se prosimo na veleposlaništvu predhodno naročite na sloeembassy.athens(at)gov.si.

Za nov potni list je potrebno predložiti naslednje:

  1. biometrično fotografijo (prosimo, preberite nove specifikacije); Biometrična fotografija mora biti aktualna, kazati mora pravo podobo in ne sme biti retuširana. Izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Zobje se ne smejo videti. V primeru, da nosite očala z dioptrijo, bodite pozorni, da ni odseva očal na fotografiji. Podrobnejše informacije na: http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf
  2. star oz. pretečen potni list (v kolikor ga imate, če ta še ni bil izdan, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list) V kolikor svoj star potni list še potrebujete do izdaje novega, lahko tega obdržite do prejema novega potnega lista. Vrnjen star potni list je pogoj za prejem novega
  3. vlogo za potni list (izpolnite jo na veleposlaništvu).

Veljavnost potnega lista (14. člen ZPLD) in konzularna taksa
- 10 let za odrasle osebe (od 18. leta dalje) - konzularna taksa: 115 €  
- 5 let za otroke od 3.-18. leta starosti - konzularna taksa: 76 €  
- 3 leta za otroke do 3. leta starosti - konzularna taksa: 57 €  
 
V kolikor vam potni list ukradejo oziroma ga izgubite, je potrebno ob vlogi za nov potni list plačati dvakratno takso, razen če dokažete, da ste ravnali z dolžno skrbnostjo. Če so vam potni list ukradli ali ste ga izgubili dvakrat ali večkrat, je taksa za izdelavo novega potnega lista štirikratna.

Vročitev potnega lista
Potna listina se polnoletnemu državljanu vroči osebno na Veleposlaništvu RS v Atenah. Za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, se vroči zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo za njeno izdajo, ali drugemu zakonitemu zastopniku, če je tako navedel zakoniti zastopnik ob vložitvi vloge. Potna listina se lahko vroči tudi državljanu, ki je ob vložitvi vloge za izdajo potne listine star 15 let in več, če temu ob vložitvi vloge ni nasprotoval zakoniti zastopnik. Potna listina se lahko ob predložitvi pooblastila ali izjave pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.

Dolžnost slovenskega državljana ob spremembi osebnih podatkov
Državljan RS, ki spremeni stalno prebivališče mora upravni enoti/slovenskemu diplomatsko konzularnemu predstavništvu v tujini predložiti potno listino za vpis spremembe naslova, najpozneje v 30 dneh po spremembi.

Najpozneje v 30 dneh pa mora predložiti potno listino upravni enoti v uničenje, če:
- spremeni priimek ali ime,
- fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
- je poškodovana oziroma obrabljena, ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
- spremeni stalno prebivališče, pa je vpis ene spremembe v ta potni list že izkoristil.

Vpis spremembe stalnega prebivališča
Državljan Republike Slovenije mora najpozneje v 30 dneh po spremembi stalnega prebivališča pristojnemu organu predložiti potno listino za vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino. Državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v Grčiji ali na Cipru, lahko to storijo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Atenah.
Vlogi je potrebno priložiti:
• potno listino,
• potrdilo o prijavi prebivališča na novem naslovu

Vpis spremembe stalnega prebivališča v potno listino je brezplačen.

Preklic potnega lista - pogrešitev, izguba, odtujitev
Pogrešitev, izgubo ali tatvino potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v 8 dneh po prihodu v Republiko Slovenijo, naznaniti pristojnemu organu. Preklic lahko opravite na veleposlaništvu ali na upravni enoti v Republiki Sloveniji, za kar potrebujete originalni policijski zapisnik (zato je pogrešitev, izgubo ali krajo potrebno najprej prijaviti najbližji policijski postaji). Vloga za preklic potnega lista je takse prosta. Zapovratek v Slovenijo vam Veleposlaništvo RS v Atenah nato izda začasni potni list za vrnitev na podlagi priloženega policijskega zapisnika, vaše fotografije in plačila konzularne takse v višini 19 EUR. Priporočamo, da si pred odhodom v tujino priskrbite fotokopijo PL, katero hranite ločeno od originala.

V kolikor imate stalno prebivališče v tujini, je potrebno naznanitev opraviti v 30 dneh na veleposlaništvu v Atenah. O pogrešitvi potnega lista morate prav tako čim prej obvestiti lokalno policijo v kraju dogodka in pridobiti policijski zapisnik. Na policiji vztrajajte, da zapisnik sestavijo oz. zapišejo vašo izjavo, kjer natančno opišite ukradene/izgubljene predmete in navedite njihovo vrednost.

Z dnem pogrešitve, izgube in tatvine potnega lista ali osebne izkaznice, katero ste naznanili Upravni enoti ali veleposlaništvu, preneha veljavnost dokumenta. V kolikor ni do konca dneva opravljen preklic pogrešitve, se podatek o ukradenem dokumentu vpiše v Schengenski informacijski sistem kot iskan dokument. Zato tudi če ga naknadno najdete, njegovo ponovno aktiviranje ni več mogoče. Iskani dokument ostane neveljaven in ga ne smete več uporabljati za prehod državne meje, dokazovanje istovetnosti in državljanstva. Zaradi preprečitve zlorabe dokumenta oz. vaše identitete, o njegovi najdbi takoj obvestite Upravno enoto ali veleposlaništvo, kjer dokument predložite v uničenje. Z uničenjem preprečimo morebitno zlorabo dokumenta, zaplete in težave ob prehajanju državnih meja, uničenega pa vam nato takoj tudi vrnemo.

Državljani RS se v državah, kjer ni diplomatsko-konzularnega predstavništva Slovenije, za pomoč lahko obrnejo na veleposlaništvo katerekoli druge članice EU, ki ima sedež v tej državi. Slovenija na Cipru nima rezidenčnega veleposlaništva, kar pomeni, da lahko slovenskemu državljanu potovalni dokument za vrnitev v Slovenijo (Emergency Travel Document) izda katerokoli veleposlaništvo članice EU, ki ima sedež v Nikoziji.